Regulamin

 

1. Informacje ogólne i definicje.

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Galerii Internetowej SqArt Gallery dostępnego pod adresem http://www.sqart.pl/.

 2. Operatorem Galerii Internetowej SqArt Gallery (zwanym dalej Sprzedającym lub Galerią) jest: Bytom Square spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu.

 3. Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się z Galerią poprzez wiadomości e-mail pod adresem: sqart@sqart.pl, w dni robocze w godz.10-18. Adres do korespondencji: SqArt Gallery ul. Wrocławska 32/34, Bytom 41-902.

 4. Regulamin określa zasady funkcjonowania Galerii. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i akceptacja wszystkich jego postanowień.

 5. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do internetu.

 

2. Definicje.

 1. Artysta – osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która jest autorem Dzieł przeznaczonych są sprzedaż za pośrednictwem SqArt Gallery. Na potrzeby Regulaminu za Artystę będzie uważana również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, której dzieła przeznaczone są na sprzedaż w SqArt Gallery;

 2. Dzieło przedmiot zaprojektowany i (lub) wykonany przez Artystę, którego opis i fotografie Dzieła prezentowane są w SqArt Gallery;

 3. Galeria – przedsiębiorstwo działające pod firmą Bytom Square sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu;

 4. Klient – osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, rezerwująca lub kupująca Dzieło Artysty za pośrednictwem SqArt Gallery;

 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Galerią czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 6. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz.U. z 1964 r Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami);

 7. Sprzedającyprzedsiębiorstwo działające pod firmą Bytom Square sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu;

 8. Sprzedaż – umowy sprzedaży Dzieła wystawionego w SqArt Gallery, w tym również zawarcie umowy na odległość między Klientem a Galerią, poprzez uznanie na rachunku bankowym Galerii wpłaty Klienta za Dzieło;

 9. SqArt Gallery – serwis internetowy, dostępny pod adresem domeny internetowej www.sqart.pl którego właścicielem jest Galeria, za pomocą którego Galeria prezentuje dzieła Artystów, prowadzi sprzedaż detaliczną umożliwiając Klientom ich zakup oraz promuje Artystów i ich Dzieła;

 10. Ustawa o prawach autorskich - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.);

 11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

 12. Zamówienie – zapytanie ofertowe, które składa Klient do Galerii telefonicznie jak i poprzez skrzynkę sqart@sqart.pl  SqArt Gallery którego celem jest potwierdzenie dostępności Dzieła, ustalenie ceny Dzieła i kosztów dostarczenia i rezerwacji dzieła, jeśli to możliwe.

 

3. Rola, prawa i obowiązki Galerii.

 1. Galeria zajmuje się promocją Artystów oraz sprzedażą na własny rachunek wykonanych przez nich Dzieł. Galeria może nadto pośredniczyć w realizacji Dzieł na indywidualne zamówienie Klienta, w imieniu, na rachunek i na rzecz Artysty.

 2. Galeria, jest stroną transakcji dokonywanej z Klientem, tzn. jest stroną umowy sprzedaży.

 3. Przedmiotem usług świadczonych przez Galerię jest sprzedaż Dzieł, sporządzanie ofert, negocjacje, i obsługa płatności we własnym imieniu.

 4. Zamieszczone w SqArt Gallery informacje są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 lub 543 tej ustawy).

 5. Wszystkie dzieła prezentowane na stronach www.sqart.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą Artystów. Zabronione jest kopiowanie

 6. i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach www.sqart.pl bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich. W celu uzyskania zgody na kopiowanie, lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na w/w stronie Użytkownik powinien skontaktować się z Galerią, pod adresem www.sqart.pl

 7. Galeria prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Dzieł, dokładając wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę Dzieł.

 8. Artyści zachowują pełnię praw autorskich do sprzedawanego Dzieła, zgodnie z Ustawą o prawach autorskich.

 9. Galeria zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Galerii w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji

 10. Galeria nie dokonuje dostawy towaru w rozumieniu przepisu art. 7 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 11. Galeria zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby jej oferta, obejmująca Dzieła była rzetelna i aktualna.

 12. Galeria zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie przekazanych danych adresowych Klienta, które wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji Zamówień oraz Sprzedaży.

 13. Galeria ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.

 

4. Prawa i obowiązki Klienta.

 1. Przed każdym wysłaniem Zamówienia Klient powinien zapoznać się z prezentacją Dzieła uważnie czytając opisy i oglądając zdjęcia umieszczone w karcie każdego dzieła. Jeżeli Klient będzie miał jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Dzieła lub zasad jego zakupu, powinien nawiązać z Galerią kontakt pisząc na adres sqart@sqart.pl opublikowany na stronie www.sqart.pl.

 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.

 

5. Zasady i kolejność dokonywania zakupów

 1. Galeria przyjmuje Zamówienia przez we wszystkie robocze dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

 2. Rzeczywisty wygląd Dzieł opublikowanych w SqaArt Gallery może ze względów specyfiki przekazu teleinformatycznego różnić się od wyglądu publikowanego na reprodukcjach fotograficznych. Klient zobowiązuje się przed potwierdzeniem oferty złożonej przez Galerię do zgłoszenia wszelkich wątpliwości w związku z wyglądem Dzieła.

 3. Kolejność dokonywania zakupów:

 • Krok 1 – Złożenie Zamówienia;

 • Krok 2 – Sprawdzenie dostępności Dzieła przez Sprzedającego;

 • Krok 3 – Wysłanie do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z określeniem terminu i kosztów dostawy mailowo;

 • Krok 4 – Sprawdzenie oferty, potwierdzenie oferty, wpłata i zawarcie umowy przez Klienta;

 • Krok 5 – Zaksięgowanie wpłaty, klient odbiera dzieło samodzielnie.

 1. Klient składa zamówienie telefonicznie i mailowo. Z chwilą złożenia zamówienia Dzieło uzyskuje status rezerwacji. Złożenie Zamówienia nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży ani żadnej innej oraz nie zobowiązuje żadnej ze stron.

 2. Galeria sprawdza dostępność dzieła w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia i w przypadku kiedy Dzieło wystawione na sprzedaż jest dostępne – Galeria wysyła do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

 3. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Galeria informuje Klienta o dostępności Dzieła, o kosztach zakupu i odbioru Dzieła, udziela informacji dotyczących realizacji płatności. Stanowi to ofertę handlową dla Klienta złożoną przez Galerię. Jeśli zaś Zamawiane Dzieło nie jest dostępne – informuje Klienta o tym, że transakcja nie może być zrealizowana i anuluje Zamówienie. W przypadku dostępności Dzieła i złożenia przez Galerię oferty, klient sprawdza ofertę i jeśli ją potwierdzi, najpóźniej w ciągu 3 dni mailowo na adres sqart@sqart.pl,Zamówienie nabiera statusu rezerwacji na okres kolejnych 3 dni roboczych do momentu uznania na rachunku Galerii wpłaty Klienta. Jeśli Klient w powyższych terminach nie potwierdzi oferty lub nie dokona wpłaty na wskazany rachunek bankowy, Galeria anuluje Zamówienie.

 4. Klient wpłaca ustaloną kwotę pieniędzy na rachunek bankowy Galerii, co stanowi zawarcie umowy sprzedaży. Zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Galerii rozpoczyna czynności zmierzające do bezpiecznego i skutecznego doręczenia Dzieła Klientowi.

 5. Galeria na bieżąco informuje jak przebiega proces realizacji zamówienia. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail.

 6. Czas realizacji zamówienia jest ustalany z Klientem indywidualnie drogą mailową. Termin odbioru liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Galerii. Galeria dołoży wszelkich starań aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.

 7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski . Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki Dzieła za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.

 

6. Płatności i dostarczenie Dzieł.

 1. Ceny Dzieł w SqArt Gallery wyrażone są w walucie polskiej, są cenami brutto i nie uwzględniają kosztów przesyłki (dostarczenia, odebrania Dzieła oraz jego ubezpieczenia na czas przewozu). Dla Klientów spoza granicy Rzeczpospolitej Polskiej, ceny przeliczane są według aktualnego kursu sprzedaży walut na dzień złożenia Zamówienia, w banku, który prowadzi rachunek firmowy Galerii.

 2. Zamówione Dzieła dostarczane są na koszt Klienta. Koszty przesyłki zostają każdorazowo opisane Klientowi w mailu.

 3. Zapłata za Dzieło dokonywana jest przed dostarczeniem Dzieła, przelewem na rachunek bankowy Galerii, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia oferty przez Klienta. Chwilą zapłaty jest uznanie wpłaty Klienta na rachunku bankowym Galerii.

 4. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

 5. Klient wpłacając pieniądze w polu „tytuł przelewu” jest zobowiązany podać Tytuł Dzieła i jego Autora, nr kat. własny dzieła.

 6. Za zakupy w Galerii Kupujący powinien zapłacić przelewem bankowym na rachunek bankowy Galerii o numerze: 07 1050 1243 1000 0091 4216 4764 prowadzonym przez  ING BANK ŚLĄSKI.

 7. Galeria dostarcza zamówione Dzieło paczką pocztową lub przesyłką listową za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłkami kurierskimi. Po uzgodnieniu z Klientem istnieje możliwość odbioru osobistego Dzieła.

 

7. Odstąpienie od umowy sprzedaży.

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru tj. objęcia produktu w posiadanie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

 1. wiadomością na adres sqartsqart.pl.,

 2. w formie pisemnej, na adres Galerii, ul. Wrocławska 32/34, Bytom 41-902.

 1. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Galerii. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

8. Reklamacje.

 1. Sprzedający ma obowiązek do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.

 2. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Reklamacja powinna być złożona na adres: sqart@sqart.pllub na adres Stowarzyszenie SqArt Gallery ul. Wrocławska 32/34, Bytom 41-902.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

  1. imię i nazwisko, adres, adres e-mail,

  2. numer zamówienia,

  3. opis niezgodności Dzieła z umową,

  4. datę zawarcia umowy będącej podstawą do reklamacji

  5. protokół szkody, a w nim przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające reklamację sporządzony w obecności kuriera,

  6. fotografia szkody (możliwa w wersji elektronicznej).

 4. Zastosowanie się do ust. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

 5. Jeśli podane w reklamacji dane są niewystarczające do rozpatrzenia reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie

 6. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: sqart@sqart.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

 

9. Ochrona danych osobowych.

 1. Poprzez wypełnienie przez Klienta formularza z danymi potrzebnymi do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o dzieło z Artystą, Klient wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych przez Galerię wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia umowy, w tym rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

 2. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 3. Administratorem danych osobowych jest Galeria, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 4. Galeria zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia, w drodze wysłanego drogą elektroniczną oświadczenia na adres mailowy Galeria sqart@sqart.pl.

 

10. Klauzula poufności.

 1. Klienci zobowiązują się zachować w poufności wszelkie informacje, o których powzięli wiadomość podczas negocjacji lub po podpisaniu umowy sprzedaży lub umowy o dzieło z Artystą.

 2. Za informacje poufne nie uważa się informacji, które:

 1. są dostępne publicznie z zastrzeżeniem, że nie stały się publicznie dostępne w wyniku naruszenia Regulaminu,

 2. informacje pochodzące od Galerii lub Artysty, co do których Galeria lub Artysta wyrazili pisemną zgodę na ich ujawnienie.

 1. Klienci będą zwolnieni z zachowania w tajemnicy informacji poufnych, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

11. Postanowienia końcowe.

 1. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Galerii. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

 4. W celu uniknięcia wątpliwości możliwość dochodzenia roszczeń od Galerii z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

 5. Wszystkie teksty umieszczone na stronie internetowej są własnością SqArt Gallery. Ich kopiowanie oraz rozpowszechnianie bez zgody Galerii  jest zabronione.

 6. Wszystkie fotografie umieszczone na stronie internetowej są własnością SqArt Gallery. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Galerii jest zabronione.

 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

 8. Regulamin jest opublikowana pod adresem http://www.sqart.pl

 

Wróć do strony głównej!

Proudly created with webwavecms.com

SqArt Gallery

ul. Wrocławska 32/34

41-902 Bytom

II PIĘTRO 

Kontakt:

tel: +48 662 649 668

+ 48 791 448 394

e-mail: sqart@sqart.pl

 

 

 

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku 

w godzinach:

od 10.00 do 17.00

o każdej innej porze po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem

+48 795 584 400

Rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI

45 1050 1230 1000 0090 3161 5926