Stowarzyszenie SqArt Gallery

 

O NAS:


 

Stowarzyszenie SqArt Gallery powstało w 2018 r. i ściśle współpracuje z galerią. Jego misją jest wspieranie twórczości współczesnych artystów, dokumentowanie, upowszechnianie i promowanie sztuki współczesnej. Szczególny nacisk w naszej działalności kładziemy na edukację kulturalną i popularyzację sztuki współczesnej wśród młodzieży oraz osób, dla których dostęp do tej dziedziny kultury jest utrudniony. Nasza wizja obejmuje budowanie pomostu pomiędzy sektorem użytku publicznego, instytucjami kultury a sektorem biznesu. Dostrzegając ogromną rolę wychowania do kultury i sztuki, współpracujemy ze szkołami i instytucjami kultury (m.in. Bytomskim Centrum Kultury), zmierzając do kształtowania społeczeństwa świadomego i pielęgnującego wartości estetyczne. Silny związek ze Śląskiem sprawia, że jednym z zadań, które sobie stawiamy, jest promowanie dorobku kulturowego i architektonicznego Śląska, wpieranie rewitalizacji i przekształceń zmierzających do kreowania nowoczesnej i przyjaznej mieszkańcom przestrzeni miejskiej.

 

 

 

 

WŁADZE:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS STOWARZYSZENIA:


 

 

 

 

 

 

 

 

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA SqArt Gallery:


Ul. Wrocławska 32/34, Bytom 41-902

NIP:6263031030, REGON: 381232005, KRS: 0000747297

 

 

 

Rachunek bankowy:


ING BANK ŚLĄSKI

45 1050 1230 1000 0090 3161 5926

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Zarządu:
 
Sławomir Worytko - Prezes Zarządu
Patrycja Łyżbicka - Wiceprezes Zarządu
 
Komisja Rewizyjna:
 
Urszula Broda Gawełek- Przewodnicząca
Weronika Drozd - Członek Komisji Rewizyjnej
Wojciech Kandziora - Członek Komisji Rewizyjnej
 

Wróć do strony głównej!

 

  PISMO PRZEWODNIE W SPRAWIE KONKURSU PLASTYCZNEGO SQART GALLERY

“WIDOK Z MOJEGO OKNA. MIASTO, JAKIE WIDZĘ. MIASTO, JAKIE CHCĘ ZOBACZYĆ”

 

 

 

Szanowni Państwo!

Edukacja kulturowa odgrywa niezwykle istotną rolę w kształtowaniu wrażliwości i kreatywności młodych ludzi. Jedną z misji Stowarzyszenia SqArt Gallery jest wspieranie szkół i rodziców w procesie wychowywania do świadomego i twórczego uczestnictwa w kulturze. Rozumiejąc, że najdoskonalszą drogą poznania jest doświadczanie i aktywne działanie, pragniemy zachęcić uczniów i ich nauczycieli do wzięcia udziału w pierwszym Konkursie Plastycznym SqArt Gallery “Widok z mojego okna. Miasto, jakie widzę. Miasto, jakie chcę zobaczyć”.

Konkurs ten ma charakter cykliczny i przeznaczony jest co roku dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych. Organizowany jest przy współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta w Bytomiu, Bytomskim Centrum Kultury “Becek” oraz Bytom Square Spółka z o.o.

Temat konkursu brzmi: “Widok z mojego okna. Miasto, jakie widzę. Miasto, jakie chcę zobaczyć.” Ma on za zadanie skłonić młodych mieszkańców Bytomia do przyjrzenia się miastu z większą uważnością i wrażliwością, zwiększyć ich świadomość przestrzeni oraz umożliwić im wypowiedzenie się w sprawie kierunku rozwoju miasta. Organizacja Konkursu ma również na celu przybliżenie sztuki współczesnej (często budzącej w przeciętym, nieprzygotowanym odbiorcy lęk i niechęć z powodu niezrozumienia) szerszej publiczności, przełamanie barier w jej odbiorze, rozwinięcie wrażliwości estetycznej.

Konkurs obejmuje dwie kategorie do wyboru rysunek/malarstwo lub kolaż; Szczegóły zawarte są w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.sqart.pl w zakładce “Stowarzyszenie”. Rozstrzygnięcie Konkursu połączone będzie z wernisażem wystawy prac w SqArt Gallery, a laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody oraz zostaną zaproszeni na warsztaty twórcze z artystami.

Termin składania prac: Do 6 czerwca 2019r. w Stowarzyszeniu SqArt Gallery, ul. Wrocławska 32/34, Bytom z dopiskiem “Konkurs Plastyczny SqArt Gallery” (prace złożyć można na portierni 24h/dobę)

Wernisaż: 12 czerwca 2019r.

Informacje: Sławomir Worytko, slawomir.worytko@sqart.pl, tel. 507169692

Patrycja Łyżbicka, patrycja.lyzbicka@sqart.pl, tel. 510271366

 

Będziemy wdzięczni za rozpropagowanie informacji o Konkursie wśród młodzieży i włączenie się w planowane działania edukacyjno-artystyczne.

 

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia SqArt Gallery

 

 

 

 

 

 

 

 

  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO SQART GALLERY 2019

 

 

 

&1 Organizator

 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego SqArt Gallery „Widok z mojego okna. Miasto, jakie widzę. Miasto, jakie chcę zobaczyć” jest Stowarzyszenie SqArt Gallery z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 32/34 w Bytomiu. Statut Stowarzyszenia znajduje się na stronie www.sqart.pl w zakładce „Stowarzyszenie”.

 2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „SqArt – sztuka dla miasta, miasto dla sztuki”, który współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta w Bytomiu w ramach realizacji zadania “Zwiększenie potencjału kulturalnego Bytomia oraz aktywizacja społeczności lokalnej w proces rozwoju miasta poprzez czynne i bierne uczestnictwo w przedsięwzięciach kulturalnych”;

 3. Partnerami oraz współorganizatorami Konkursu są: Bytomskie Centrum Kultury „Becek” oraz Bytom Square Spółka z o.o

 

&2 Cele Konkursu

 

 1. Twórcze zaktywizowanie młodzieży w zakresie podejmowania działań artystycznych inspirowanych obserwacją najbliższej, miejskiej przestrzeni. Konkurs ma skłonić młodych mieszkańców miasta Bytom do przyjrzenia się jej z większą uwagą i wrażliwością, a także pobudzić wyobraźnię i zainspirować do tworzenia oryginalnych i nowatorskich wizji przyszłości miasta.

 2. Zwiększenie świadomości przestrzeni, pogłębienie przywiązania i szacunku do miejsca zamieszkania.

 3. Przybliżenie sztuki współczesnej ludziom młodym, stworzenie im możliwości nie tylko odwiedzenia galerii sztuki współczesnej, ale także wystawienia w niej własnych prac i uczestnictwo w wernisażu i warsztatach.

 

&3 Uczestnicy

 

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas siódmych bytomskich szkół podstawowych.

 2. Na wernisaż prac i wręczenie nagród zostaną zaproszeni nauczyciele-opiekunowie uczniów oraz ich bliscy.

 

&4 Tematyka i wymogi formalne

 

 1. Temat Konkursu brzmi: „Widok z mojego okna. Miasto, jakie widzę. Miasto, jakie chcę zobaczyć.” Zgłoszone prace powinny być jego plastyczną, swobodną realizacją.

 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

 1. Rysunek/malarstwo;

 2. Kolaż dowolną techniką;

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy najpierw dokonać zgłoszenia na adres mailowy patrycja.lyzbicka@sqart.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, rok urodzenia, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, kategorię, do której zgłoszona zostanie praca, , dane kontaktowe ucznia i opiekuna (telefon oraz adres mailowy). Wzór zgłoszenia znajduje się na stronie www.sqart.pl. w zakładce Stowarzyszenie.

 2. Prace powinny być w formacie A3, na sztywnym podłożu (bristol, tektura, itp.).

 3. Z tyłu pracy należy umieścić jej tytuł, imię i nazwisko autora oraz placówkę, którą reprezentuje uczeń.

 4. Prace należy dostarczyć osobiście, zabezpieczone odpowiednio przed zniszczeniem do siedziby Stowarzyszenia w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 32/34 (portiernia czynna 24h)

 5. Każdy uczeń może złożyć w Konkursie jedną pracę w każdej z kategorii.

 6. Do każdej pracy należy dołączyć w osobnej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz tytułem pracy zgodę rodzica/opiekuna na uczestnictwo dziecka w dostępną na stronie internetowej www.sqart.pl w Zakładce „Stowarzyszenie”.

 

 

&5 Terminy

 

 1. Zgłoszenia należy wysłać na podany adres mailowy do 25 maja 2019r.

 2. Prace należy dostarczyć pod wskazany adres do 6 czerwca 2019r.

 3. Wernisaż otwierający wystawę prac połączony z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród odbędzie się 12 czerwca 2019r. w SqArt Gallery przy ulicy Wrocławskiej 32/34.

 4. Wystawę pokonkursową prac będzie można oglądać w SqArt Gallery od 12 czerwca do 20 czerwca 2019r.

 5. Wystawę pokonkursową w Bytomskim Centrum Kultury będzie można oglądać od 21 czerwca do 30 czerwca 2019r.

 6. Warsztaty artystyczne odbędą się między 13 a 30 czerwca, w terminie uzgodnionym z uczestnikami.

 

&6 Jury Konkursowe

 

 1. Jury Konkursowe powoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia SqArt Gallery

 2. Jury składa się z 3-5 osób.

 3. W podstawowy skład Jury wchodzą przedstawiciele SqArt Gallery oraz przedstawiciel wyznaczony przez Bytomskie Centrum Kultury.

 4. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do powołania do Jury gości specjalnych.

 5. Obrady Jury zakończą się spisaniem protokołu.

 6. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania pierwszej nagrody w wypadku niskiego poziomu artystycznego Konkursu.

 7. Werdykt ustalony przez Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.


 

&7 Nagrody

 

 1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas wernisażu podsumowującego Konkurs. Warunkiem odebrania nagrody jest uczestnictwo w wernisażu nagrodzonego uczestnika Konkursu (w uzasadnionym losowo przypadku dopuszcza się zastępstwo).

 2. W przypadku nieodebrania nagrody przez uczestnika, przechodzi ona na poczet następnego Konkursu.

 3. Nauczyciele przygotowujący uczniów do Konkursu otrzymają stosowne podziękowania lub zaświadczenia.

 

 

& 8 Postanowienia końcowe

 

 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wystawienie nadesłanych prac w SqArt Gallery i Bytomskim Centrum Kultury oraz ich publikacją w mediach tradycyjnych i internetowych.

 2. Odbiór zgłoszonych do Konkursu prac będzie możliwy po zakończeniu wystaw, w terminie ustalonymi przez Organizatora. Prace nieodebrane w wyznaczonym terminie przechodzą na własność Stowarzyszenia. Prace nagrodzone w Konkursie przechodzą na własność SqArt Gallery.

 3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie wizerunku uczestnika i jego pracy w mediach społecznościowych organizatorów oraz na ich stronach internetowych, a także w lokalnej prasie.

 4. Praca zawierające treści obraźliwe lub wulgarne będą zdyskwalifikowane;

 5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

 7. Wszelkie informacji udzielają:

Sławomir Worytko, slawomir.worytko@sqart.pl, tel. 507169692;

Patrycja Łyżbicka, patrycja.lyzbicka@sqart.pl, tel. 510271366;

 

 

 

 

 

 

 

 

          KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 

Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………

Rok urodzenia uczestnika: ………………………………………………………

Szkoła/placówka, którą reprezentuje uczeń: ………………………………………………………………………….

Dane kontaktowe ucznia:

Mail: ……………………………………………………..

Telefon: ………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna : …………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe nauczyciela-opiekuna:

Mail: …………………………………………………….

Telefon: ……………………………………………….

Kategoria, w której zostanie zgłoszona praca

 1. Rysunek/Malarstwo TAK/NIE

 2. Kolaż TAK/NIE

 

 

Uwagi:

 1. Kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: patrycja.lyzbicka@sqart.pl do 25 maja 2019r.

 2. Wysłanie Karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulamin dostępnego na stronie www.sqart.pl

 3. Prace należy dostarczyć do 6 czerwca 2019r. do Siedziby Stowarzyszenia przy ulicy Wrocławskiej 32/34.

 4. Do prac koniecznie należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna dostępne na stronie www.sqart.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA

 

 

 

………………………………………………………………………………...

(imię i nazwisko dziecka)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w Konkursie Plastycznym SqArt Gallery 2019 organizowanym przez Stowarzyszenie SqArt  Gallery z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 32/34.

Znam i akceptuję zapisy Regulaminu Konkursu dostępne na stronie www.sqart.pl. W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie przez Stowarzyszenie SqArt Gallery oraz jego parterów wymienionych w Regulaminie danych osobowych uczestników i wyników konkursu oraz publikowania wizerunku mojego dziecka na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i prasie lokalnej.  Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez Stowarzyszenie SqArt Gallery danych osobowych mojego dziecka w związku z jego udziałem w konkursie  zgodnie z art. 13 RODO.

 

 

 

 

 

……….…………………...                                                                       ……………………………………………………………..

(miejscowość, data)                                                      (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów)

 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DO RODZICA/OPIEKUNA UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO SQART GALLERY 2019

 

 

 

 Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

 1. Administrator danych osobowych Pani/Pana dziecka: SqArt Gallery, Bytom, ul. Wrocławska 32/43,  e-mail: sqart@sqart.pl, adres strony internetowej: www.sqart.pl.

 2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

a) udział w Konkursie Plastycznym SqArt Gallery 2019 Pani/Pana dziecka;

b) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO - w celu promowania działalności stowarzyszenia oraz osiągnięć i umiejętności ucznia;

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126, poz. 1041, z 2014r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580).

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka:

a) nie będą przekazywane osobom trzecim,

b) mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania: - na podstawie odpowiednich przepisów prawa - na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

c) będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

5. Dane przechowywane będą do końca roku 2019.

6. Przysługujące Pani/Panu prawa na podstawie RODO:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15), do ich sprostowania (art. 16), ograniczenia przetwarzania (art. 18);

b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Pani/Pana dziecka w konkursie.

8. Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

 

 

 

 

W/W DOKUMENTY DO POBRANIA W PLIKU PDF:

 

 

1. PISMO PRZEWODNIE KONKURSU

2. REGULAMIN KONKURSU PDF

3. KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PDF

4. ZGODA RODZICÓW PDF

 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY

SQART GALLERY

 

“WIDOK Z MOJEGO OKNA. MIASTO, JAKIE WIDZĘ. MIASTO, JAKIE CHCĘ ZOBACZYĆ”

Proudly created with webwavecms.com

SqArt Gallery

ul. Wrocławska 32/34

41-902 Bytom

II PIĘTRO 

Kontakt:

tel: +48 662 649 668

+ 48 791 448 394

e-mail: sqart@sqart.pl

 

 

 

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku 

w godzinach:

od 10.00 do 17.00

o każdej innej porze po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem

+48 795 584 400

Rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI

45 1050 1230 1000 0090 3161 5926